inner_head_02
 • BZ, BZH Type Single-Stage Centrifugal and Self-Priming Pumps

  BZ, BZH görnüşi Bir basgançakly merkezden gaçyryş we öz-özüni basýan nasoslar

  BZ we BZH ulanylyşynyň esasy maksady we diapazony, arassa suw, deňiz suwy we beýleki suwuklyklary arassa suw ýaly meňzeş fiziki we himiki aýratynlyklary daşamak üçin ulanylýan bir basgançakly, merkezden gaçyryş we öz-özünden nasoslar, iň ýokary işleýän orta temperatura 80-dan ýokary bolmaly däldir.Suw diňlerini nasoslamak, suwaryş, zeýkeş we ekerançylyk ýerlerine suw sepmek, şäherlerde we oba ýerlerinde senagat we içerki suw üpjünçiligi üçin giňden ulanylyp bilner.BZ ...
 • CDL, CDLF Light Multistage Centrifugal Pump

  CDL, CDLF ýeňil köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy

  Önüm aralygy CDL 、 CDLF köp işleýän önüm bolup, akýan suwdan başlap, senagat suwuklyklaryna çenli dürli mediany daşap bilýär we dürli temperatura, akym we basyş aralygy üçin ulanylýar.CDL poslamaýan suwuklyklar üçin ulanylýar, biraz poslaýjy suwuklyklar üçin CDLF.Suw üpjünçiligi: suw desgalaryny süzmek we daşamak, suw desgalaryny sebit boýunça suw bilen üpjün etmek we esasy turbalaryň we beýik binalaryň basyşy.Senagat basyşy: suw ulgamyny gaýtadan işlemek ...
 • D, MD, DG, DF Multi-stage Centrifugal Pump

  D, MD, DG, DF Köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy

  Gurluş MD, D, DG we DF nasoslary esasan dört esasy bölekden durýar: stator, rotor, podşipnik we şah möhüri;Stator bölegi;esasan sorujy bölümden, orta bölümden, çykaryş bölüminden, ýol görkezijisinden we ş.m.Şol bölümler iş otagyny emele getirmek üçin dartyş boltlary bilen gysylýar.D nasosyň girelgesi keseligine we rozetkasy dikligine;DG nasosynyň rozetkasy we girişi dikligine.Rotor bölegi: esasan mil, impeller, balans diski, gyrymsy we ş.m.T ...
 • DL, DLR Vertical Single and Multistage Segmental Centrifugal Pump

  DL, DLR Dikligine ýeke we köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy

  Önümiň tanyşdyrylyşy DL we DLR nasoslary dik bir sorujy köp basgançakly segmental merkezden gaçyryş nasoslary kategoriýasyna girýär, arassa suw ýaly fiziki we himiki aýratynlyklary bolan gaty bölejikleri ýa-da başga suwuklyklary bolmadyk arassa suwy daşamak üçin ulanylýar.Esasan ýokary gatly suw üpjünçiligi, şeýle hem zawodlarda we magdanlarda suw üpjünçiligi we zeýkeş üçin ulanylýar.Daşalýan suwuklygyň akym diapazony 4,9 ~ 300m³ / sag, göteriji baş aralygy 22 ~ 239m, baglanyşykly güýç aralygy ...
 • GC Centrifugal Pump

  GC merkezden gaçyryş nasosy

  Önümiň tanyşdyrylyşy GC suw nasosy, arassa suw ýaly fiziki we himiki aýratynlyklary bolan arassa suwy ýa-da başga görnüşli suwuklygy daşamak üçin ulanylýan bir sorujy köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy kategoriýasyna girýär.Bu seriýaly nasosyň giriş diametri 40- 100mm, akymy 6 -55m³ / sag, göteriji kellesi 46- 570m, güýji 3- 110kW we naprýa 38eniýe 380V.Görkezişiň ýerine ýetiriş parametrini ýazyň
 • GDL Vertical Pipeline Multistage Centrifugal Pump

  GDL Dik turbageçiriji köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy

  Önümiň tanyşdyrylyşy Bu nasos iň soňky görnüş bolup, energiýa tygşytlamak, giňişlikde täsirli, aňsat gurnama, durnukly öndürijilik we ş.m. bilen häsiýetlendirilýär.Korpus lCr18Ni9Ti ýokary derejeli poslamaýan polatdan ýasalýar, şonuň üçin bolsa mäz nol syzmagy bilen aşgazana garşy mehaniki möhüri kabul edýär we.uzak hyzmat ömri.Nasosyň pes ses bilen durnukly işlemegi üçin ok güýjüni gidrawlik deňagramlylygy bilen çözýär. Gurmak şertleri DL-den has amatly ...
 • IS Single-Stage Single-Suction Clear Water Centrifugal Pump

  ISeke-täk basgançakly bir sorujy arassa suw merkezden gaçyryş nasosy

  Önümiň tanyşdyrylyşy IS seriýaly ýeke basgançakly (eksenel sorujy) merkezden gaçyryş nasoslary senagat we şäher suw üpjünçiligi we zeýkeş, şeýle hem arassa suwy ýa-da beýleki suwuklyklary fiziki we himiki aýratynlyklary bolan daşamak üçin oba hojalygyny suwarmak we zeýkeş üçin ulanylýar. arassa suw.Temperatura 80 than-dan ýokary bolmaly däldir.IS seriýasynyň öndürijilik diapazony (dizaýn nokady bilen hasaplanýar): Aýlanyş tizligi: 2900r / min we] 450r / min;Giriş diametri: 50 ~ 200mm;F ...
 • ISG, YG, TPLB, TPBL, ISW Pipeline Centrifugal Pump Series

  ISG, YG, TPLB, TPBL, ISW Turbageçiriji merkezden gaçyryş nasos seriýasy

  Önümiň giriş ISG seriýasy bir basgançakly bir sorujy dik turbageçiriji merkezden gaçyryş nasosy, ISO2858 halkara standartynda görkezilen öndürijilik parametrlerine laýyklykda köp ýyllyk önümçilik tejribesine esaslanyp, kompaniýamyz tarapyndan döredilen ýokary öndürijilikli energiýa tygşytlaýjy önümiň ikinji nesli. milli standart JB / T6878.2-93.SG turbageçirijisi, IS we D köp basgançakly merkezden gaçyryş nasoslary ýaly adaty nasoslar üçin ideal çalyşma.Bu seriýanyň akym aralygy 1,5 ~ 1600m / sag ...
 • KTB Refrigeration Air-Conditioner Pump

  KTB sowadyjy kondisioner nasosy

  Önümiň ulanylyşy KTB görnüşli nasos, kondisioner we sowadyjy ulgam üçin ýörite işlenip düzülen bir basgançakly bir sorujy merkezden gaçyryş nasosydyr - yssy we sowuk ulgamda ýylylyk we sowuk suw guýmak.-Basyş güýçlendiriji ulgam.- Gyzgyn we sowuk suw aýlawy.- Senagatda, oba hojalygynda, bagbançylykda we ş.m.Görnüşiň belligi Önümiň häsiýetleri Tozany goraýjy we pytraňňy: gorag synpy.IP54, doly ýapyk gurluş, has ýokary hilli we daşarda ulanmak üçin elýeterli....
 • KTZ In-line Air-Conditioner Pump

  KTZ In-line kondisioner nasosy

  Önümiň tanyşdyrylyşy KTZ nasosy, KTB kondisioneriniň we IZ göni birikdirilen nasoslaryň aýratynlyklaryny birleşdirýär, gurluş materiallaryny saýlamak, podşipnik we şah möhüri ýaly taraplary gowulandyrýar.Ykdysady we tehniki görkezijileri içerde we daşary ýurtda şuňa meňzeş önümleriň önümlerine deňdir.Ykjam ululygy, ýeňil agramy, ýokary netijeliligi, pes sesi, ýerlikli gurluşy, uniwersallygy, ýokary ygtybarlylygy bilen görkezilen bir basgançakly ýeke sorujy merkezden gaçyryş nasoslarynyň bir görnüşi.
 • LC Vertical Long-Shaft Pump

  LC dik dik uzyn nasos

  Önümiň tanyşdyrylyşy LC Dik uzyn uzyn nasos, içerde we daşary ýurtda dik uzyn uzyn nasoslary dizaýn etmekde we öndürmekde öňdebaryjy tejribä salgylanmak arkaly içerki bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülen öňdebaryjy we oňat ösen önüm çyzgysydyr.Arassa suw, ýagyş suwy, demir oksidi göwrümli suw, lagym, poslaýjy senagat galyndy suwy, deňiz suwy we 55C-den pes suwuklyklary daşamak üçin ulanylyp bilner;ýa-da ýörite taýýarlanylandan soň suwuklyklary 90C-de daşamak.Bu giňden ulanylýar ...
 • LG High-Rise Feed Pump

  LG ýokary göteriji iýmit nasosy

  Önümiň tanyşdyrylyşy LG seriýaly nasos, adaty suwuň aşagynda arassa suw ýaly arassa suw ýa-da meňzeş fiziki we himiki aýratynlyklary bolan suwuklygy daşamak üçin dik bir sorujy köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy kategoriýasyna girýär. we hereketlendiriji wilka nasos ştaty bilen eňegiň birikdirilmegi bilen birikdirilýär.Ykjam gurluş, pes ses we giňişlik ýaly artykmaçlyklar bilen esasan ýokarylar üçin ulanylýar ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/6