Torba seriýasy

“Bangming Machinery” täze tehnologiýalary we amaly programmalary ösdürmek we häzirki döwür üçin önümleri yzygiderli täzelemek üçin täze we köne müşderiler bilen bilelikde işlemäge taýýardyr.Suwuk enjamlar pudagyna goşant goşuň.

doly gör
 • GLFW Sanitary Centrifugal Pump

  GLFW sanitariýa merkezden gaçyryş nasosy

  “GLFW” seriýaly sanitariýa merkezden gaçyryş nasoslary süýt önümleri, piwo, içgiler, lukmançylyk, biologiýa in engineeringenerçiligi, nepis himiýa we beýleki ugurlar ýaly dürli suwuk materiallary daşamakda giňden ulanylyp bilner.Diňe adaty pes we orta ýapyşykly çözgütleri daşamak bilen çäklenmän, togtadylan gaty ýa-da poslaýjy erginleri hem daşap bilýär.Sanitariýa merkezden gaçyryş nasoslary bir basgançakly, bir sorujy, açyk impeller görnüşinde.Nasos örtügi we hereketlendiriji c ...

  dükan et
 • GLFX Forced Circulation Pump

  GLFX mejbury aýlanyş nasosy

  Önüm aýratynlyklary GLFX seriýaly bugarmak mejbury aýlanyş nasosy, önümçilik, tehniki hyzmat we ulanmak boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen iň soňky önümdir.Ulanyş meýdançasy asyl kaustiki gazlandyrylan bugarmakdan ammiak fosfat, fosfor kislotasy, wakuum duzy, inçe, süýt kislotasy, alýumin, rutil titanium dioksidi, kalsiý oksidi, ammiak oksidi, sowadyjy, eredilen duz poliwinil hlorid, galyndy kislotasynyň konsentrasiýasyna çenli giňeldi. we beýleki industrie ...

  dükan et
 • FY Series Corrosion Resistant Submerged Pump

  FY seriýaly poslama çydamly suwasty nasos

  “FY” seriýaly suwa çümdüriji nasos, adaty poslama çydamly suwasty nasos esasynda kämilleşdirilen dizaýn bilen öndürilen nasosyň täze görnüşidir.Şweýsariýada “Sulzer” -iň şuňa meňzeş önümleriniň ösen tehnologiýasyny birleşdirýär.Üýtgeşik mehaniki möhür we hereketlendirijiniň özboluşly gurluşy nasosy ýokary öndürijilikli, energiýa tygşytlaýan, syzdyryjy we uzak ömür sürýär. Şonuň üçin himiki, nebithimiýa, eriş, boýag, pestisidler, derman önümleri, seýrek topraklar ...

  dükan et
 • GLFZ Axial Flow Evaporating Circulating Pump

  GLFZ eksenel akym bugarýan aýlanyş nasosy

  Önümiň aýratynlyklary Gorizontal eksenel akym nasosy, hereketlendirijiniň aýlanmagy netijesinde emele gelen nasos okunyň ugry boýunça gorizontal zyňylyşy ulanyp işleýär, şonuň üçin gorizontal eksenel nasos hem diýilýär.Esasan diafragma usulynyň bugarmagynda kaustik soda, fosfor kislotasy, wakuum duz öndürmek, süýt kislotasy, kalsiý laktat, alýumin, titanium dioksidi, kalsiý hlorid, ammiak hlorid, natriý hlor, şeker, eredilen duz, kagyz, galyndy suw we beýleki pudaklarda ulanylýar .Konsent ...

  dükan et
 • about-us

biz hakda

Wenzhou döwlet maşyn enjamlary önümçilik kärhanasy, himiki enjamlary, içgi tehnikalaryny, derman enjamlaryny, suw arassalaýjy enjamlary we ylmy gözlegleri, dizaýny, önümçiligi we satuwy birleşdirýän poslamaýan polatdan ýasalan azyk önümlerini öndüriji.Kompaniýa, Zhejiang welaýatynyň Wenghou, Longwan, Lantian standart zawod zolagy, Jingsannan şäherindäki bir ýol 2-nji ýerde ýerleşýär.(Longwan halkara howa menzilinden 3 km demirgazykda).

has köp düşün

iň soňky habarlar

 • news-01

  Özbaşdak nasos bilen merkezden gaçyryş nasosynyň arasyndaky tapawut

  Özbaşdak nasos, ilkinji doldurgyçdan soň doldurmazdan kadaly işläp bilýän ýörite gurluş merkezden gaçyryş nasosydyr.Öz-özüni basýan nasosyň ýörite merkezden gaçyryş nasosydygyny görmek bolýar.Öz-özünden nasos, merkezden gaçyryş nasosy hökmünde hem bellidir.Öz-özüňi ýöretmek ýörelgesi Öz-özüňi ...

  Koprak oka
 • news-02

  Countryurdumyň nasos we klapan senagaty üznüksiz ösüş üçin täze mümkinçiliklere eýe bolar

  Soňky ýyllarda amatly içerki maýa goýum gurşawy we infrastruktura syýasatynyň üznüksiz çuňlaşdyrylmagy sebäpli, ýurduň nasos klapan pudagy üznüksiz ösüş üçin täze mümkinçiliklere eýe bolar.Kärhananyň üznüksiz öz-özüni täzelemegi öňdebaryjy boldy ...

  Koprak oka
 • news-03

  Nasosyň himiýa pudagynda ulanylyşy

  Nasoslary himiýa senagatynda ulanmak Hytaýyň senagatynyň, himiýa gözleg pudagynyň we ş.m. ösmegi bilen hytaý kärhanalary himiýa dolandyryş pudagynda ulanylýan nasoslaryň dürlüligini we gurluşyny deňeşdirip bilerler we köp maglumat tehnologiýasy, tehnologiýa, s. ..

  Koprak oka
 • news-04

  Nasosyň kellesini köpeltmegiň ýollary

  Geçiriji orta dykyzlyk bir bolanda, ýokardaky hasaplama formulasyna we hereketlendiriji rozetkanyň önüm giňligine esaslanan dizaýn nasosyň ýokary akym tizligini we netijeliligini saklap biler.Wakuum çykaryjy nasos nebit, gündelik himiýa, däne we ýag, derman we o ...

  Koprak oka

habar býulleteni